zaštitit ćemo puntarsku dragu

Nastavit ćemo s produbljivanjem ulaza u Puntarsku dragu

Sa projektom se uspješno započelo 2010 godine i prokopalo 100x13m. Daljnjim nastavkom radova omogućila bi se bolja cirkulacija mora unutar Puntarske drage.

Plićina kod Košljuna

Između Košljuna i Prnibe nalazi se plićina koja sprečava da more cirkulira kružno oko Košljuna. Produbljivanjem kanala  dužine 30-tak i širine 15-tak metara pospješila bi se  ciruklacija cijele Puntarske drage, i povećala sigurnost prolaska turističkih brodova koji prevoze na Košljun.

Čišćenje podmorja i obale

Podržati ćemo godišnje čišćenje podmorja i obale u eko akcijiama, i nastaviti sa redovnim praćenjem stanja kvalitete mora.